Terugbetaal- en retourneringsbeleid

1. Definities

1.1 “Webshop”: Day Atelier, gevestigd te President Steijnstraat 60 te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55395554.

1.2 “Klant”: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de Webshop.

1.3 “Overeenkomst”: Iedere overeenkomst tussen de Klant en de Webshop.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Webshop.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van de Webshop zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een bestelling plaatst via de Webshop en deze bestelling door de Webshop is bevestigd.

4. Prijzen en Betaling

4.1 Alle prijzen vermeld op de Webshop zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling dient te geschieden via de betaalmethoden die worden aangeboden op de Webshop.

4.3 De Webshop behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen, maar prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

5. Levering

5.1 De Webshop zal de bestelling met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en streven naar tijdige levering. Leveringstermijnen zijn echter indicatief en geen fatale termijnen.

5.2 Het risico van verlies of beschadiging van producten gaat over op de Klant op het moment van levering.

6. Herroepingsrecht en Retourneren

6.1 De Klant heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten te ontbinden.

6.2 Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient de Klant de producten onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking te retourneren.

6.3 De kosten voor het retourneren van producten komen voor rekening van de Klant.

7. Garantie

7.1 Op alle producten van de Webshop geldt de wettelijke garantie.

7.2 Klachten over gebreken aan producten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking, schriftelijk te worden gemeld aan de Webshop.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De Webshop is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Webshop.

8.2 De aansprakelijkheid van de Webshop is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van de Webshop wordt gedekt.

9. Toepasselijk recht en Geschillen

9.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gesloten met de Webshop is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.